Ευρετήριο Άρθρου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ»

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ-ΟΝΟΜΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

1.  Το Σωματείο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ» ιδρύθηκε κατά την 23.4.2010 και έχει έδρα του στην οδό Αντιστάσεως 3Α, Άγιοι Ανάργυροι Α΄ στη Λάρνακα όπου και διατηρεί οίκημα και γραφείο.

2.  Το όνομα του Σωματείου είναι «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ».

3.  Το Έμβλημα/Σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλικό και σε αυτό αναγράφεται περιμετρικά το όνομα «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ».

4.  Τα χρώματα του σωματίου είναι το Πράσινο και το Λευκό.

5.  Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή του άρθρου 1 εκτός μετά από ομόφωνη απόφαση των Μελών του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

1.  Η καλλιέργεια της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.

2.  Η φροντίδα, διατήρηση και αξιοποίηση του βοτανόκηπου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων «Μιχάλης Κακογιάννης» προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

3.  Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και πνευματικής κουλτούρας του τόπου μας.

4.  Η συνομολόγηση οποιωνδήποτε συμβάσεων με οποιαδήποτε πρόσωπα οι οποίες συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του σωματείου ή/και οι οποίες προωθούν την φροντίδα, διατήρηση, αξιοποίηση και συνέχεια του βοτανόκηπου. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ

Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο δύναται μεταξύ άλλων να:

1.  Ιδρύει βιβλιοθήκη και εκδίδει περιοδικά ή/και άλλα έντυπα ή/και προβαίνει σε καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο ή/και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ή/και στο διαδίκτυο.

2.  Δημιουργεί Πολιτιστικό όμιλο.

3.  Διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, εορτές και εκδρομές.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από:

1.  Την Ετήσια συνδρομή των μελών η οποία καθορίζεται στο ποσό των €20,00 και το οποίο θα καταβάλλεται σε μία μηνιαία δόση προς €20,00. Το ποσό αυτό δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

2.  Εισφορές, δωρεές και οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις προς το Σωματείο.

3.  Οι εισπράξεις από οποιαδήποτε εκδήλωση αποφασίσει να διεξάγει το Δ.Σ. του Σωματείου.

4.  Οι εισπράξεις από λαχεία κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής.

5.  Κάθε άλλο νόμιμο τρόπο ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΛΗ

1.  Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι καθένας ο οποίος αποδέχεται το καταστατικό του και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.


 

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με γραπτή δήλωση αποδοχής του καταστατικού και επίσης να έχει καταβληθεί το τέλος εγγραφής το οποίο προς το παρόν ορίζεται σε €10,00. Κάθε μέλος που εγγράφεται καταχωρείται στο Μητρώο Μελών του Σωματείου. Το Δ.Σ. του Σωματείου έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το πρόσωπο του οποίου απορρίφθηκε η αίτηση έχει δικαίωμα προσφυγής στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Μέλος του Σωματείου διαγράφεται υποχρεωτικά αν συντρέχει ένας από τους πιο κάτω λόγους:

1. Δηλώσει γραπτώς την παραίτησή του.

2. Παύσει να ακολουθεί τους σκοπούς του Σωματείου όπως αυτοί φαίνονται στο παρόν καταστατικό.

3. Αποδεδειγμένα παραβεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Η διαγραφή γίνεται από τη Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και αφού ειδοποιηθεί το μέλος με επιστολή που του αποστέλλεται 15 τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ.Σ.

Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει προσωρινά οποιοδήποτε μέλος ή/και να επιβάλει παρατήρηση. Νοείται ότι το μέλος έχει το δικαίωμα προσφυγής στην επόμενη Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Γ. ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν καταβάλλει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους τότε καθίσταται μη ενεργό μέλος και δε θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. Σε περίπτωση που τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του τότε αυτόματα επανακτά την ιδιότητα του ενεργού μέλους.

 

Δ. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να ανακηρύξει επίτιμα μέλη του Σωματείου άτομα τα οποία αποδεδειγμένα έχουν μεγάλη προσφορά προς το Σωματείο ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θεωρεί ότι δύναται με τις γνώσεις του να προωθήσει ή/και εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Σωματείου. Η ανακήρυξη των επίτιμων μελών ανακοινώνεται στον τύπο και αποστέλλεται προσωπική επιστολή. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Σωματείου, δεν καταβάλλουν συνδρομή και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε υποβολής υποψηφιότητας για οποιοδήποτε αξίωμα στο Δ.Σ. του Σωματείου.

Ο εκάστοτε Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων «Μιχάλης Κακογιάννης» και ο εκάστοτε πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του εν λόγω δημοτικού σχολείου μπορούν εφόσον το επιθυμούν να κατέχουν ως εκ της θέσεως τους θέση επίτιμου μέλους του Σωματείου.

 
Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται οποτεδήποτε να αποχωρίσουν από το Σωματείο.

2. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.

3. Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται κατά τις συνελεύσεις του Σωματείου και να ψηφίζουν για τα θέματα του Σωματείου.

4. Εξελθόντα μέλη του Σωματείου δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.

5. Τα μέλη του Σωματείου ευθύνονται στην καταβολή των συνδρομών τους αναλόγως του χρόνου για τον οποίον διετέλεσαν μέλη.

6. Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσωπεύσεως και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Α. ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 3 χρόνια κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου από το Δ.Σ. με την επίδοση προσωπικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, τουλάχιστον 7 μέρες πριν την διεξαγωγή της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα μέλη του Σωματείου. Για να θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντα στην προκαθορισμένη ώρα τα μισά συν ένα των εγγεγραμμένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας δίδεται μισή ώρα παράταση και οι παρόντες αποτελούν απαρτία. Τα θέματα που απασχολούν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι:

1. Έγκριση λογοδοσίας πεπραγμένων του Δ.Σ.

2. Ταμειακή έκθεση.

3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Έγκριση των νέων μελών από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Διάφορα. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να επιληφθεί και άλλων θεμάτων που πιθανόν να τεθούν από ποιοδήποτε μέλος τα οποία όμως θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο προεδρείο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πριν από την έναρξη των εργασιών της και να ανακοινώνονται προς τα μέλη.

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Το προεδρείο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Εκτελεστικό Σύμβουλο και 1 Σύμβουλο.

 

Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός εάν υπάρχει ειδική πρόνοια στο παρόν καταστατικό. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός εάν το 1/3 των παρόντων μελών ζητήσουν να υπάρξει μυστική ψηφοφορία. Για προσωπικά ζητήματα και για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. διεξάγεται πάντοτε μυστική ψηφοφορία.

 

Δ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη των εργασιών της εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή από άτομα τα οποία δεν είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. Η επιτροπή έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή οποιασδήποτε ψηφοφορίας ήθελε αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτής. Για κάθε ψηφοφορία η επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο παραδίδει στον Προεδρεύοντα της Γ.Σ. για να αρχειοθετηθεί.

 

Ε. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις για το κύρος των εκλογών μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέσα σε 7 μέρες από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με γραπτό υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι της ένστασης και το οποίο υπογράφεται από τα μισά συν ένα μέλη τα οποία συμμετείχαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από την Εφορευτική Επιτροπή η οποία υποχρεούται να ανακοινώσει την απόφαση της εντός 3 ημερών από την ημέρα υποβολής της ένστασης.

 

 

 


 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΚΤΑΚΤΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Α. ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Έκτακτη ή Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. μετά από απόφαση του ή μετά από ενυπόγραφο αίτημα του 1/3 των τακτοποιημένων οικονομικά μελών του σωματείου.

2. Η σύγκλιση γίνεται το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή του αιτήματος  με την επίδοση προσωπικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο ή/και με γραπτή ανακοίνωση στον τύπο τουλάχιστον 7 μέρες πριν την διεξαγωγή της. Στη Γ.Σ. μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα μέλη του Σωματείου. Για να θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντα στην προκαθορισμένη ώρα τα μισά συν ένα των εγγεγραμμένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας δίδεται μισή ώρα παράταση και οι παρόντες αποτελούν απαρτία.

3. Θέματα που απασχολούν τη Γ.Σ. είναι περιοριστικά τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Για να γίνει τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του καταστατικού θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ τα ¾ των παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση.

4. Τροποποιήσεις του Καταστατικού δεν θα αναθεωρούνται και εισηγήσεις για καταστατική τροποποίηση που δεν έγιναν αποδεκτές δεν θα επανεξετάζονται πριν από την παρέλευση τουλάχιστον 1 έτος από την προηγούμενη ληφθείσα απόφαση. Καμιά τροποποίηση του άρθρου αυτού δεν μπορεί να γίνει εκτός μετά από ομόφωνη απόφαση των παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση μελών.

5. Εκτός και αν προνοείται διαφορετικά από το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 το οποίο αφορά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Προς λήψη απόφασης για μεταβολή των σκοπών του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση των ¾ των μελών του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Α. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. του Σωματείου αποτελείται από 5 μέλη και 2 επιλαχόντες που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στον Εκτελεστικό Σύμβουλο του Σωματείου 7 τουλάχιστον μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση και ανακοινώνονται στον τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου.

2. Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες είναι 7 τότε αυτόματα απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες είναι λιγότερες από 7 τότε η Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να υποδείξει και να εκλέξει οποιοδήποτε από τους παρευρισκόμενους για τις εναπομείνασες θέσεις. Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες είναι περισσότερες από 7 τότε διεξάγεται ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

3. Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή του και καταρτίζεται σε σώμα. Το Δ.Σ. έχει τριετή θητεία και απαρτίζεται από:

            . Πρόεδρο

            . Εκτελεστικό Σύμβουλο

            . Επιστημονικό Σύμβουλο

            . Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και  

            . 1 Σύμβουλο

4. Οι 2 επιλαχόντες θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να συμμετέχει στο Δ.Σ. 

Β. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη. Θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα 3 από τα μέλη του στην προκαθορισμένη ώρα έναρξης. Όλες οι συνεδρίες είναι ανοικτές για όλα τα μέλη εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που κρίνει το Δ.Σ. ότι πρέπει να είναι κλειστές. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και κατόπιν φανερής ψηφοφορίας εκτός εάν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από 1 τουλάχιστον μέλος. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του έχει την νικώσα ψήφο.

 Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Δ.Σ. έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

1. Μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του καταστατικού του Σωματείου.

2. Αποφασίζει για την σύγκληση όλων των συνελεύσεων.

3. Λογοδοτεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων.

5. Καταρτίζει διάφορες επιτροπές με σκοπό την επίλυση διάφορων προβλημάτων.

6. Διατηρεί βιβλίο πρακτικών, βιβλίο περιουσίας, μητρώο μελών και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ήθελε αποφασίσει.

7. Διατηρεί λογαριασμό σε όποια τράπεζα αποφασίζει και να συνάπτει δάνεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

8. Συντάσσει τον προϋπολογισμό.

9. Ορίζει υποεπιτροπές για την ομαλότερη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Σωματείου των οποίων προεδρεύει μέλος του Δ.Σ. που ορίστηκε για το σκοπό αυτό και είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με τη λειτουργία της υποεπιτροπής αυτής.

10. Εργοδοτεί προσωπικό ή/και συνεργάτες ή/και υπεργολάβους αν το κρίνει αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου και για τη συντήρηση του Βοτανόκηπου.

11. Εξετάζει τις αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών στο Μητρώο Μελών του Σωματείου.

 Δ. ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις χάνει αυτόματα τη θέση του στο Δ.Σ. και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση χηρείας θέσης αξιωματούχου το Δ.Σ. συνέρχεται για την εκλογή νέου μέλους και η θητεία του νέου μέλους διαρκεί για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους το οποίο αντικαθιστά. Αξιωματούχοι θεωρούνται τα μέλη που αποτελούν το προεδρείο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Ε. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Α. Συγκαλεί τις συνεδρίες του Δ.Σ, προεδρεύει, διευθύνει και κηρύσσει την λήξη των συνεδριάσεων.

Β. Επιτηρεί την ακριβή τήρηση του καταστατικού.

Γ. Υπογράφει μαζί με τον Εκτελεστικό Σύμβουλο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Δ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε αρχής.

Ε. Υπογράφει μαζί με τον Εκτελεστικό Σύμβουλο όλες τις επιταγές.

 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Α. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του με τις ίδιες εξουσίες και καθήκοντα εκτός από την έκδοση επιταγών.

Β. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Γ. Διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου.

Δ. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα πληρωμών.

Ε. Τηρεί μητρώο μελών του Σωματείου.

Στ. Τηρεί βιβλίο περιουσίας του Σωματείου.

Ζ. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Σωματείου.

Η. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλες τις επιταγές κατόπιν εντάλματος από το Δ.Σ.

Θ. Τηρεί λογιστικά βιβλία στα οποία αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα έσοδα και έξοδα. Τα βιβλία αυτά οφείλει να τα παρουσιάζει κάθε μήνα στο Δ.Σ. και όταν του ζητηθεί από την εξελεγκτική επιτροπή.

Ι. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία και για κάθε πληρωμή που έκανε χωρίς τα απαραίτητα εντάλματα από το Δ.Σ.

ΙΑ. Ο Εκτελεστικό Σύμβουλος δεν δικαιούται να κρατά σε μετρητά ποσό πέραν των €500.

ΙΒ. Είναι υποχρεωμένος όταν του ζητηθεί να παρουσιάσει έκθεση της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου.

 

 

 


 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 άτομα τα οποία εκλέγονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τα οποία δεν είναι μέλη του Σωματείου.

2. Έχει τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου και έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Δ.Σ. όλα τα αναγκαία έγγραφα για την εκτέλεση του έργου της.

3. Είναι υποχρεωμένη να τελειώσει το έργο της δέκα μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και να συντάσσει έκθεση την οποία θα παραδίδει στο Δ.Σ.

4. Αντίγραφο της έκθεσης και του οικονομικού ισολογισμού θα αποστέλλονται σε όλα τα μέλη του Σωματείου.

5. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι υποχρεωμένα να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την κατάθεση της έκθεσης των.

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Το Σωματείο διαλύεται ή ενοποιείται με άλλο σωματείο με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία συνεκλήθη για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται η παρουσία του ½ τουλάχιστον των μελών του Σωματείου συν ενός και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

2. Το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη αυτού μειωθούν σε λιγότερα από 20.

3. Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που αποβαίνει αδύνατη η ανάδειξη διοίκησης ή εν γένει καθίσταται αδύνατη η εξακολούθηση του συμφώνως προς το καταστατικό.

4. Το Σωματείο διαλύεται όταν εξεπληρώθη ο σκοπός αυτού ή εάν ένεκα μακράς αδρανείας συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού αυτού.

5. Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτούς που ορίζονται στο καταστατικό ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία του απέβησαν παράνομοι ως ορίζεται στο Νόμο περί ιδρύσεως, λειτουργίας και διάλυσης Σωματείων ή/και σε οποιονδήποτε Νόμο που τροποποιεί αυτόν.   

6. Σε περίπτωση που αποφασιστεί διάλυση του Σωματείου η περιουσία και το ταμείο του μετά το διακανονισμό όλων των υποχρεώσεων του θα χρησιμοποιηθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς και κανένα μέρος της περιουσίας ή του ταμείου δεν θα επιστραφεί σε οποιοδήποτε μέλος.

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Τα τυχόν κενά του παρόντος καταστατικού συμπληρώνονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του ισχύοντος Νόμου περί Σωματείων και γενικά από την ισχύουσα νομολογία.

 

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε, ψηφίστηκε και υπογράφηκε την 23.4.2010 από τα πιο κάτω ιδρυτικά μέλη του Σωματείου.

 

 

 

 

JSN Gruve is designed by JoomlaShine.com