Σύνδεσμος Φίλων Βοτανόκηπου

Καταστατικό

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΚΤΑΚΤΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Α. ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Έκτακτη ή Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. μετά από απόφαση του ή μετά από ενυπόγραφο αίτημα του 1/3 των τακτοποιημένων οικονομικά μελών του σωματείου.

2. Η σύγκλιση γίνεται το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή του αιτήματος  με την επίδοση προσωπικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο ή/και με γραπτή ανακοίνωση στον τύπο τουλάχιστον 7 μέρες πριν την διεξαγωγή της. Στη Γ.Σ. μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα μέλη του Σωματείου. Για να θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντα στην προκαθορισμένη ώρα τα μισά συν ένα των εγγεγραμμένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας δίδεται μισή ώρα παράταση και οι παρόντες αποτελούν απαρτία.

3. Θέματα που απασχολούν τη Γ.Σ. είναι περιοριστικά τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Για να γίνει τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του καταστατικού θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ τα ¾ των παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση.

4. Τροποποιήσεις του Καταστατικού δεν θα αναθεωρούνται και εισηγήσεις για καταστατική τροποποίηση που δεν έγιναν αποδεκτές δεν θα επανεξετάζονται πριν από την παρέλευση τουλάχιστον 1 έτος από την προηγούμενη ληφθείσα απόφαση. Καμιά τροποποίηση του άρθρου αυτού δεν μπορεί να γίνει εκτός μετά από ομόφωνη απόφαση των παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση μελών.

5. Εκτός και αν προνοείται διαφορετικά από το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 το οποίο αφορά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Προς λήψη απόφασης για μεταβολή των σκοπών του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση των ¾ των μελών του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Α. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. του Σωματείου αποτελείται από 5 μέλη και 2 επιλαχόντες που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στον Εκτελεστικό Σύμβουλο του Σωματείου 7 τουλάχιστον μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση και ανακοινώνονται στον τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου.

2. Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες είναι 7 τότε αυτόματα απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες είναι λιγότερες από 7 τότε η Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να υποδείξει και να εκλέξει οποιοδήποτε από τους παρευρισκόμενους για τις εναπομείνασες θέσεις. Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες είναι περισσότερες από 7 τότε διεξάγεται ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

3. Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή του και καταρτίζεται σε σώμα. Το Δ.Σ. έχει τριετή θητεία και απαρτίζεται από:

            . Πρόεδρο

            . Εκτελεστικό Σύμβουλο

            . Επιστημονικό Σύμβουλο

            . Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και  

            . 1 Σύμβουλο

4. Οι 2 επιλαχόντες θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να συμμετέχει στο Δ.Σ. 

Β. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη. Θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα 3 από τα μέλη του στην προκαθορισμένη ώρα έναρξης. Όλες οι συνεδρίες είναι ανοικτές για όλα τα μέλη εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που κρίνει το Δ.Σ. ότι πρέπει να είναι κλειστές. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και κατόπιν φανερής ψηφοφορίας εκτός εάν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από 1 τουλάχιστον μέλος. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του έχει την νικώσα ψήφο.

 Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Δ.Σ. έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

1. Μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του καταστατικού του Σωματείου.

2. Αποφασίζει για την σύγκληση όλων των συνελεύσεων.

3. Λογοδοτεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων.

5. Καταρτίζει διάφορες επιτροπές με σκοπό την επίλυση διάφορων προβλημάτων.

6. Διατηρεί βιβλίο πρακτικών, βιβλίο περιουσίας, μητρώο μελών και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ήθελε αποφασίσει.

7. Διατηρεί λογαριασμό σε όποια τράπεζα αποφασίζει και να συνάπτει δάνεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

8. Συντάσσει τον προϋπολογισμό.

9. Ορίζει υποεπιτροπές για την ομαλότερη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Σωματείου των οποίων προεδρεύει μέλος του Δ.Σ. που ορίστηκε για το σκοπό αυτό και είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με τη λειτουργία της υποεπιτροπής αυτής.

10. Εργοδοτεί προσωπικό ή/και συνεργάτες ή/και υπεργολάβους αν το κρίνει αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου και για τη συντήρηση του Βοτανόκηπου.

11. Εξετάζει τις αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών στο Μητρώο Μελών του Σωματείου.

 Δ. ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις χάνει αυτόματα τη θέση του στο Δ.Σ. και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση χηρείας θέσης αξιωματούχου το Δ.Σ. συνέρχεται για την εκλογή νέου μέλους και η θητεία του νέου μέλους διαρκεί για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους το οποίο αντικαθιστά. Αξιωματούχοι θεωρούνται τα μέλη που αποτελούν το προεδρείο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Ε. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Α. Συγκαλεί τις συνεδρίες του Δ.Σ, προεδρεύει, διευθύνει και κηρύσσει την λήξη των συνεδριάσεων.

Β. Επιτηρεί την ακριβή τήρηση του καταστατικού.

Γ. Υπογράφει μαζί με τον Εκτελεστικό Σύμβουλο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Δ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε αρχής.

Ε. Υπογράφει μαζί με τον Εκτελεστικό Σύμβουλο όλες τις επιταγές.

 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Α. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του με τις ίδιες εξουσίες και καθήκοντα εκτός από την έκδοση επιταγών.

Β. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Γ. Διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου.

Δ. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα πληρωμών.

Ε. Τηρεί μητρώο μελών του Σωματείου.

Στ. Τηρεί βιβλίο περιουσίας του Σωματείου.

Ζ. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Σωματείου.

Η. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλες τις επιταγές κατόπιν εντάλματος από το Δ.Σ.

Θ. Τηρεί λογιστικά βιβλία στα οποία αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα έσοδα και έξοδα. Τα βιβλία αυτά οφείλει να τα παρουσιάζει κάθε μήνα στο Δ.Σ. και όταν του ζητηθεί από την εξελεγκτική επιτροπή.

Ι. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία και για κάθε πληρωμή που έκανε χωρίς τα απαραίτητα εντάλματα από το Δ.Σ.

ΙΑ. Ο Εκτελεστικό Σύμβουλος δεν δικαιούται να κρατά σε μετρητά ποσό πέραν των €500.

ΙΒ. Είναι υποχρεωμένος όταν του ζητηθεί να παρουσιάσει έκθεση της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου.